Tisztességes, pártatlan és arányos választási rendszert!

A Magyarországi Európa Társaság felhívása a választásokról szóló EBESZ-jelentés kapcsán.

Mint ismeretes, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) a Külügyminisztérium meghívása alapján korlátozott megfigyelés formájában követte nyomon a 2014. április 6-i magyarországi országgyűlési képviselőválasztásokat. A megfigyelés alapján készített végleges Jelentést 2014. július 11-én fogadták el és hozták nyilvánosságra.

Legfőbb összegzésként a Jelentés egyfelől nyugtázza, hogy a választás lebonyolítása adminisztratív értelemben hatékony volt, és a megmérettetésen a jelöltek széles köre indulhatott, másfelől megállapítja, hogy a vezető kormánypárt a korlátozó kampányszabályok, a média jelentős részének elfogultsága, valamint a politikai pártot és az államot összemosó kampányakciók következtében a választásokon érdemtelen előnyhöz jutott. A dokumentum elsősorban a választásokkal kapcsolatos törvények - ezen belül az Alaptörvény-módosítás - elfogadásának módját, a törvények egyes tartalmi részeit, így különösen a töredékszavazatok értékelési módszerét, a választókerületek kialakítását, a külföldön szavazók szavazati jogának gyakorlása közötti diszkriminációt, a magukat kisebbségieknek vallók szavazási szisztémáját, a jelölő pártok médiaszereplési lehetőségét tartja a nemzetközi normákkal ellentétesnek, és e hiányosságokra tekintettel nem kevesebb, mint 36 pontban javasolja a választási szabályok megváltoztatását.A kormányzat, valamint a hozzá közel álló civil szervezetek és média az EBESZ kritikai megállapításait és javaslatait elhallgatja, illetve elbagatellizálja, a Jelentésből csupán a választások korrekt lebonyolításával kapcsolatos pozitív észrevételekre fókuszál. Jóllehet a választási megfigyelők a lebonyolító apparátus működését valóban hatékonynak és jogkövetőnek ismerték el – ami az abban részt vevő köztisztviselők és egyéb közreműködők lelkiismeretes munkáját dicséri -, az EBESZ arra is felhívta a figyelmet, hogy kiválasztásuk pártatlansága megkérdőjelezhetően zajlott, a szabályok sokszori változtatása és késői nyilvánosságra hozatala pedig megnehezítette az ő munkájukat is.

A Magyarországi Európa Társaság álláspontja szerint a Jelentés esetleges pozitívumai semmiképp sem homályosíthatják el a tagadhatatlan tényt, hogy az EBESZ-megfigyelők a jelenlegi magyar választási rendszert sok tekintetben a nemzetközi normákkal ellentétesnek minősítették. A helyzetet tovább súlyosbította az önkormányzati választásokkal kapcsolatos legújabb alkotmánybírósági döntés, amely ugyancsak negligálta a demokratikus választásokkal szemben támasztott általános követelményeket. Miután Magyarország továbbra is a demokratikus országok nemzetközi közösségének tagja és reményeink szerint az is kíván maradni, elvárható, hogy a választási rendszer szabályozása során tiszteletben tartsa az általa is önként vállalt előírásokat. Következésképpen felszólítjuk a kormánypártokat, valamint Trócsányi László igazságügyi minisztert arra, hogy a Jelentés külső szakértők bevonásával történő elemzése után mielőbb érdemben orvosolják az EBESZ-jelentésben megfogalmazott hiányosságokat. A demokratikus értékek védelme érdekében Társaságunk halaszthatatlannak tartja, hogy a magyar jogszabályok – köztük az Alaptörvény is – maradéktalanul garantálják a tisztességesség, a pártatlanság és az arányosság nemzetközi követelményeinek érvényesülését valamennyi hazai választáson!
Budapest, 2014. július